Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, която се осъществява с подкрепата на Посолството на Великобритания в София и в партньорство с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

В рамките на кампанията тази година са планирани различни събития и инициативи, които включват провеждането на информационни срещи с ученици, представители на уязвими групи, осъществявани със съдействието на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, съвместно с Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в градовете Бургас, Варна, Велико Търново и Сливен, и доброволците към тях. „Целта на информационните срещи е от една страна да предупредят учениците, че щедрите обещания за бързи пари в чужбина могат да се окажат капан. От друга страна, именно от тези дискусии, ние, професионалистите ще разберем какво знаят и очакват учениците от пътуванията в чужбина и ще ги стимулираме да дадат идеи за информационни материали, които говорят на техния език и които да работят в тяхната общност.“, сподели г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, по повод предстоящите инициативи.

За кампанията:

В кампанията са планирани също участия на всички десет Местни комисии на регионални трудови борси, в партньорство с Агенция по заетостта, както и провеждането на кръгла маса, свързана с трафика на хора с цел трудова експлоатация, на която ще бъдат обсъдени добри практики в превенцията на това престъпление, както и конкретни случаи на български граждани, станали жертва на трафик на хора с цел трудова експлоатация в страните от Западна Европа, с акцент върху случаите в Обединеното кралство.

Националната комисия за борба с трафика на хора ви призовава да бъдете изключително внимателни, когато заминавате да работите извън България. През последните години все повече фирми в по-малките селища в страната наемат хора, с обещание да ги командироват в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми, които защитават наетите сезонно работници, и успяват да убедят гражданите, търсещи работа, че за тях няма рискове.

Търсещите постоянна или сезонна работа в чужбина много често биват подмамени. Предварителните договорки и обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Хората работят за минимално възнаграждение, а в някои от случаите изобщо не получават такова, документите им за самоличност биват отнети от работодател или трето лице, принудени са да заплащат нерегламентирани суми за това, че им е осигурена заетост. Често хората не започват веднага работа и са заставени да изчакат, докато личните им средства свършват и задлъжнеят на работодателя, който им вменява допълнителни задължения за разходи.

Информирайте се обстойно за всяка една стъпка преди да вземете окончателно решение за заминаване в чужбина с цел работа.

Задължително трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети. Трябва да получите копие на договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя. Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог.

Свържете се с някоя от организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина, за да се информирате, посъветвате или проверите фирмата посредник. Намерете контакти на организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си.

Проучете агенцията, чрез която заминавате, както и фирмата или работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/intermediaries/

Информирайте се за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266

Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията дори да нямате документи. Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията ще Ви окаже помощ.

Призоваваме Ви да бъдете предпазливи!